අපේ කණ්ඩායම

 

අනු අංකය

නම

තනතුර

01

ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්. විමලසිරි මයා

ලේකම් 

02

එච්.එම්.ඩී.එස්. හීන්කෙන්ද මයා

සහකාර ලේකම්

03

එස්.එස්. දිසානායක මයා

පරිපාලන නිලධාරී

04

ඩී.එම්.ඩී.සී. දිසානායක මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

05

ඩබ්ලිව්.පී.ඩී. සෝමරත්න මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

06

එච්.එම්.ඒ.කේ. හේරත් මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

07

ඒ.පී. සේනානායක මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

08

ඩී.එම්.එස්.එච්.කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

09

ජේ.එම්.එස්. දයානන්ද මයා

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

10

කේ.පී. ඉලංගසිංහ මිය

කළමනාකරණ සහකාර

11

එච්.එම්.එස්. කපුකොටුව මයා

කළමනාකරණ සහකාර

12

ඒ.එම්.එස්.එස්. අමරකෝන් මිය

කළමනාකරණ සහකාර

13

ඩී.එම්.එස්.කේ. දිසානායක මිය

කළමනාකරණ සහකාර

14

එම්.එස්.කේ. මාරඹගේ මිය

කළමනාකරණ සහකාර

15

පී.එස්.එම්.එස්. කුමාරි මිය

කළමනාකරණ සහකාර

16

ටී.එස්. ප්‍රැන්සිස් මිය

කළමනාකරණ සහකාර

17

එස්.එස්. සුභසිංහ මිය 

කළමනාකරණ සහකාර

18

ඩබ්ලිව්.ටී.එස්. චන්ද්‍රනාත් මයා

කළමනාකරණ සහකාර

19

එස්.ඩී. කළුපහන මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

20

එස්.එම් පාරිස් මයා

කළමනාකරණ සහකාර

21

අයි.එල්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

22

ඩී.එම්.ඒ.එස්. දිසානායක මයා මයා

රියදුරු

23

සී.එම්. අබේසේකර මයා

රියදුරු

24

ඒ.වී.එස්. ඩයස් මයා

කා.කා.ස.

25

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්. වීරකෝන් මිය

කා.කා.ස.

26

ආර්.එම්.බී. රත්නායක මයා

කම්කරු

27 

ජී. ස්ටීවන් මයා

සනීපාරක්ෂක කම්කරු