ප්‍රධාන කාර්යභාරය

පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කිරීම, වගකීම හා කාර්යභාරය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම වළුවස්ථා සංශෝධනය යටතේ, 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ විධිවිධාන අනුව, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කර ඇත.

1987 අංක 42, 1989 අංක 12 දරණ පළාත් සභා අනුශාංගික විධිවිධාන පනත හා 1990 අංක 28 දරණ පළාත් සභා සංශෝධිත පනත අනුව, ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සතු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන් පත් කිරීම, මාරු කිරීම, සේවයෙන් පහ කිරීම සහ ඔවුන්ගේ විනය පාලනය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීමේ බලතල පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරේ. නව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු වසර 05 ක නිල කාලයකට යටත්ව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමා විසින් පත් කර ඇත. 

ඉහත පළාත් සභා පනතේ හා සංශෝධිත වගන්ති අනුව හා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ඇති බලතල පළාත් සභාව ස්ථාපනය කරන ලද දින සිට උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක වේ.

බලතල - පළාත් සභා පනතේ 34 වගන්තිය අනුව යම් තැනැත්තෙක් ස්වකීය කාර්යය ඉටු කිරීමෙහිලා හැර කෙලින්ම හෝ අනු අයුරකින්, කවර වු හෝ ආකාරයකින් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ හෝ  එහි යම් සාමාජිකයෙකුගේ හෝ යම් තීරණයකට බලපෑමක් කෙරේද ඒ සෑම තැනැත්තෙක්ම මහාධිකරණය විසින් වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් එක්දාස් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයකට හෝ අවුරුද්දකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙආකාරයකින් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාර ගත කිරීමකට හෝ බන්ධනාගාර ගත කිරීම සහ දඩය යන දඩුවම් දෙකටම හෝ ඔහු යටත් වන්නේය.