කොමිෂන් සභාව

සභාපති

       එස්.ජී.එම්.සී.කේ. සෙනෙවිරත්න මිය

 

        සාමාජිකයන්

         කුලතුංග බී හෙට්ටිආරච්චි මයා

         කේ.ටී.බී. දිසානායක මයා